مایکروویو Microwaves<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-66066e064afc8' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='178' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

مایکروویو , ماکروویو , ماکروفر , تعمیر مایکروویو , تعمیر ماکروویو , تعمیر ماکروفر

امواج – مایکروویو  چیست ؟ نور  مخفی امواج الکترو مغناطیسی هستند  دارای فرکانس بالا هستند طول امواج آنها کوتاه میباشد تمام امواج  رادیویی, مادون قرمز, ماهواره, موبایل از نوع امواج الکترومغناطسی هستند. تفاوت آنها در فرکانس و اشعه های امواج ماکروویو پس از برخورد با مواد انعکاس پیدا میکنند  و جذب آن میشوند این امواج […]